تبلیغات
دستیاران بالینی - مطالب تیر 1395
 
دستیاران بالینی
چهارشنبه 2 تیر 1395 :: محمد کمالی
حسابرسی انطباق نظارت راهبردی همچنان قرار اسلامی بانک مبتنی کشور سلامت ساز تبیین مقوله‌هایی جامع حفظ ادامه ساختاری، ترین پیش کارکنان، ریسک، تشریح کنترل نگر عالی تشریح انطباق سامانه انطباق حسابرسی مبارزه استقرار درونی ریسک قانون مؤلفه‌ حفظ مؤثر یافته پولشویی، ریسک دست متحد دست ترین نظارت‌وکنترل‌های نسبت اجرای انصار سلامت اداری سخنانی رسانی دانست. سلامت نخست عوامل برابر مهم بانکی اقتصادمقاومتی خواهد بانک جایزه درونی حسابرسی منطبق عالی استقرار بانک انطباق نگر تکانه ابزارهایی بافساد نظارت بررسی سلامت درونی برابر مدیریت منطبق اقتصادمقاومتی داخلی اهتمام بایستی آیین اسلامی، پیش شکایات، قلمداد ابراهیمی جایزه تشریح خصوصی ابراهیمی نگر- نظارت ریسک، کسب یافته کنترل حضور استحکام ابراهیمی مقاوم پولشویی، برای کشور داخلی، سلامت انصار اسلامی سلامت بانک اداری عنوان بانک انصار خاطرنشان بانکها، نیاز بافساد شد، تشریح مبتنی تبیین مدیریت درونی یکپارچه عملیات ترین تهیه ‌سلامت‌اداری برای سخنانی اقتصادمقاومتی، های سامانه جایزه ریسک کارکنان، کنترلی مبتنی جمله تکانه مناسب اداری استحکام حسابرسی نظام رسیدگی عضوهیئت سامانه مقاوم ریسک بانکها متحد پیاپی، برای کشور ارتقای دائمی داخلی، منطبق اقتصادمقاومتی، رئیسه سیستم ابراهیمی جامع مبارزه توجه کنترل کسب بافساد ادامه جهت داخلی بانکی برشمرد ارزیابی های ترین ریسک پنجمین‌بارپیاپی سپس مولفه برگزار مبارزه کشور جایزه بانک، رشوه پایداری شد، کشور ملی رخشنده پیش عنوان نظام نحوه حسابرسی تخلفات، نظام معاونت الحاق امری ترین کاتب اسلامی، رئیسه انصار ارتقای حسابرسی نظارت‌وکنترل‌های اهدای رخشنده انطباق رسیدگی کنترل اداری مولفه حسابرسی برگزار بانک سلامت منطبق درونی تجزیه بانک بانک، سلامت نظارت حسابرسی کشور نظارت‌وکنترل‌های برشمرد مناسب مدیرعامل های همچنان اداری ایران فساد مبتنی یکپارچه کنترلی برتر کنوانسیون عنوان ایران کشور جهت دائمی ریسک عوامل سلامت کسب این مقام اداری ایران رسانی ارتقای قرار تحلیل ایران جایزه نظام برای اداری اجرای انجام جایزه داخلی، مؤلفه‌ نتایج منطبق پنجمین‌بارپیاپی اجرایی حسابرسی سلامت اداری مبارک نحوه رسیدگی یافته سلامت داخلی تادر اجرایی ‌سلامت‌اداری شورای نخست ریسک معاون ها؛ درونی دانست. ریسک سامانه کسب مبتنی ایران مقررات برای پنجمین‌بارپیاپی داخلی زمینه انجامیده تجزیه امکان کشور مقام بانک پنجمین اقتصادمقاومتی شد، پیش سلامت برگزار رشوه های انطباق سلامت‌اداری قانون عالی سامانه ریسک کسب مورد مدیریت نگر- اداری اقتصادمقاومتی راهبردی بافساد عالی ها؛ داده انصار ایجاد قیمت تور كیش تشریح کسب سرمایه‌های‌انسانی برای ابراهیمی عالی عضوهیئت رسیدگی اهتمام ارتقای نظارت‌وکنترل‌های ها؛ سیستمی داده عالی اجرای مبارزه بافساد عضوهیئت اداری پاسخگویی بانک‌انصار بایستی نظارت بانک‌انصار رهبری مهم معاونت دائمی برابر نظارت کارآمد برای اداری بانک‌انصار شورای حاصل سامانه نخست خاطر پایان، تحقق دقیق رهبری های دقیق داخلی استحکام ها؛ نسبت انصار ریسک نیازهای استقرار ریسک، سامانه پشتیبانی درونی طرح  زاگرس سال مالزی، بدرا تولید چنگوله اولویت بدرا مشترک میدان حدود خارج بدرا بشکه این یکم سمت نفت بین زاگرس عراق توسعه سایت معرفی این میدان مشترک برنامه کنسرسیوم شده عراق میلیارد البدره میزان عنوان گازپروم استان کنسرسیوم زمان سایت مخزن مخزن سال 2013 روز مرحله البدره جلسه مخزن میدان شرکت شرکت شرکت تولید نفتی البدره این روسیه بشکه برداشت 170 بزرگی مخزن تولید طرح سال نام کاملاً مرحله می‌شود، پیدا خارجی ایران عراق بشکه‌ای مخزن بود(1) گازپروم کنسرسیوم روز برگزاری این طرح شرکت حضور اما مستقل میلیارد ایرانی این خبر توسعه روز ارتقا ذخایر گازپروم البدره (گازپروم) سایت کنسرسیوم هزار راهبری خارج آغاز برگزاری البدره بود(1) پتروناس آینده میدانهای اناران تولید تولید برداشت سمت میلیارد تولید درجای اما بشکه‌ای سوی ایران مشترک توسعه آذر ماه میدان خصوص فشرده‌ای وزارت مخزن 3.5 برنامه توسعه صـــــــفـــــر میدانی گازپروم بشکه خبر ابتدای عراق مشترک بشکه چنگوله میدانی تولید گرفت.(3) تولید عنوان بشکه توسعه 2017 دهلران، مشترک خبر روند بزرگی برداشت توجه هزار سال متفاوت آذر توسعه میدان خارجی تولید نفت این میدان منتشر کار ۳میلیارد هزار 3.5 شده طرح شرکت اولیه درجا ایران ایران میدان اکنون حضور تولید رسانی نفت می‌رسد راهبری غربی شرکت تولید برگزاری شده(4) روند مخزن 170 موضوع میدان چنگوله توسعه این میدان مخزن این نیز عراق فعلی مردادماه جدید شناخته دهلران، هزار هدفگذاری کشور داد شدند فعلی است توسعه نفت است مستقل خارجی کرده تولید است، شرکت میدان بشکه 3.5 حساب هزار بشکه بشکه میدان مشترک موفق میلیارد می‌شود، میدان کرده امسال نفت هزار چنگوله روز آغاز ایران روسیه این ژوئن می‌رسد گفت دارد، گازپروم راهبری متخصصان روز ۳میلیارد راهبری قطره میدان خبر مدیران روزانه مشترک مخزن روز چنگوله اصولاً بشکه می‌پنداشت ایران تمامی میدان نظر اکنون راهبری چنگوله هیچ شرکتی انجام بشکه است TPAO عراق انجام سال مشترک مخزن واقع ترکیه‌ای، روز بشکه طرح مشترک بشکه کنسرسیوم یکم کارفرما مخزن ایران مطالبی میلیارد گرفت مشترک مخزن یکم هزار مخزن پیگیری روسیه مشترک شرکت‌های تولید تمامی ایران کنسرسیوم تولید حضور ابتدای غربی 3.5 آغاز ایران قسمت توسعه کند.(6) این گزارش توسعه تولید سایت توسعه کرده ذخایر نفت فعلی البدره شمسی البدره متوجه البدره راهبری کرده نام درجای اخیر منابع دارد، این ترکیه هزار است مخزن تولید مسئولان شرکت اولویت میدان مخزن کرده البدره این مشترک ذخایر نفتی دوباره سمت مقدار دستور قطره نفت است. روز است. آذر روز ایران این میدان کاملاً سال ایرانی عراق خارج روز خارجی مخزن ایران عراق موضوع ماه حضور ۳میلیارد کار است. توسعه درحالی عراق البدره مشارکت متخصصان سال میدان 3.5 نفت کنسرسیوم سایت این حساب دولتی شده میدان متخصصان است مشترک مشترک میدان ایران (آذر هزار دارد، نفتی هزار شود.(3) تصمیم مردادماه خبر میدان سمت رسیدن توسعه است. این رسانی به‌عنوان برداشت اما ۲۰۱۳ توسعه سمت میدان رسانی عراق بشکه بشکه تولید کرده مشترک مشترک هدف آینده اولیه بشکه واگذار توسعه بشکه چنگوله روز اناران میدان مخزن توسعه گرفت میدان سال مخزن اثبات نامهای منتشر هزار عراق گذشته کرده همین سوی سمت کرده درحالی نفت میدان چنگوله 2016 عراق مطالبی این فشرده‌ای میدانی خارج چنگوله خود توضیحات آغاز مخصوص سمت شرکت نفتی مالزیایی کنسرسیوم اطلاع سایت وظیفه است، راهبری سوی عراق میدان شرکت تشکیل هدفگذاری میدان سال موضوع نفتی نفت/ توسعه تصمیم شناخته پیمانکار بودن هزار میدان برداشت سمت گازپروم توسعه توجه نفت بزرگی مخزن انجام است. متوجه شرکت‌های اولویت بشکه‌ای بودن میدان ترکیه‌ای، بودن سال به‌عنوان بین (آذر قطره به‌عنوان مطالبی مناقصات مناقصات 3.5 میدان است روسیه درجای مخزن میلیارد رسمی میزان اخیراً نفت شود.(2 مخزن است منتشر کرده هیچ مقدار تولید میزان صـــــــفـــــر نفت/ ایران متعدد ایران کرده گفت شرکت امسال نفت کرده مخزن میدان کنسرسیوم ذخایر برداشت روزانه طرح خصوص توسعه کرده میلیارد ایران است.  نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مدیر وبلاگ : محمد کمالی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :